بهترین قطعه البوم از عشق؟
(6.451%) 38
خواهش میکنم
(9.168%) 54
ایده آل
(11.37%) 67
عشق تو
(6.621%) 39
فراموشی
(7.130%) 42
میترسیدم
(12.22%) 72
گریه مرد
(6.791%) 40
عشق سابق
(8.658%) 51
خط به خط
(10.18%) 60
ماه من
(5.602%) 33
از عشق
(5.432%) 32
کناریت
(10.35%) 61
کبریت

تعداد شرکت کنندگان : 589