بهترین قطعه البوم از عشق؟
(6.462%) 38
خواهش میکنم
(9.183%) 54
ایده آل
(11.39%) 67
عشق تو
(6.632%) 39
فراموشی
(7.142%) 42
میترسیدم
(12.07%) 71
گریه مرد
(6.802%) 40
عشق سابق
(8.673%) 51
خط به خط
(10.20%) 60
ماه من
(5.612%) 33
از عشق
(5.442%) 32
کناریت
(10.37%) 61
کبریت

تعداد شرکت کنندگان : 588