بهترین قطعه البوم از عشق؟
(6.429%) 38
خواهش میکنم
(9.306%) 55
ایده آل
(11.33%) 67
عشق تو
(6.598%) 39
فراموشی
(7.106%) 42
میترسیدم
(12.18%) 72
گریه مرد
(6.768%) 40
عشق سابق
(8.629%) 51
خط به خط
(10.15%) 60
ماه من
(5.583%) 33
از عشق
(5.583%) 33
کناریت
(10.32%) 61
کبریت

تعداد شرکت کنندگان : 591