بهترین قطعه البوم از عشق؟
(6.408%) 38
خواهش میکنم
(9.274%) 55
ایده آل
(11.29%) 67
عشق تو
(6.576%) 39
فراموشی
(7.082%) 42
میترسیدم
(12.31%) 73
گریه مرد
(6.745%) 40
عشق سابق
(8.600%) 51
خط به خط
(10.11%) 60
ماه من
(5.564%) 33
از عشق
(5.564%) 33
کناریت
(10.45%) 62
کبریت

تعداد شرکت کنندگان : 593